Voorwaarden

 

DOOR DEZE  WEBSITE TE BEZOEKEN, ERKENT U EN VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DE VOLGENDE VOORWAARDEN. GAAT U NIET MET DEZE VOORWAARDEN AKKOORD, GELIEVE DAN DEZE WEBSITE NIET TE GEBRUIKEN. DOOR DEZE WEBSITE TE BEZOEKEN, VERKLAART EN BEVESTIGT U DAT U DE WETTELIJKE MINIMUMLEEFTIJD VOOR DE CONSUMPTIE VAN ALCOHOL BEREIKT HEBT.

 

Rechtsbevoegdheid/toepasselijk recht

Door het betreden van deze website erkent u en gaat u ermee akkoord dat deze website, met inbegrip van alle op deze website aangeboden goederen en diensten, en deze contractuele voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd en geëvalueerd overeenkomstig het Belgisch recht, zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten.  Door deze website te gebruiken, verklaart u zich akkoord dat alle eventuele geschillen met betrekking tot deze Overeenkomst beslecht zullen worden door de rechtbanken van Brussel.

DOOR DEZE WEBSITE TE BEZOEKEN, ERKENT U EN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT DEZE WEBSITE ENKEL VOLGENS HET BELGISCH RECHT GEÏNTERPRETEERD EN GEËVALUEERD WORDT. GEBRUIKT U DEZE WEBSITE VAN OP EEN ANDERE LOCATIE, DAN DIENT U ERVOOR TE ZORGEN DAT U IN OVEREENSTEMMING BENT MET ALLE GELDENDE LOKALE WETTEN. ALLE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT INFORMATIE OVER PRODUCTEN EN DIENSTEN, GELDT ENKEL VOOR DIEGENE DIE IN BELGIË GELEVERD OF AANGEBODEN WORDEN.

 

Auteursrecht op de inhoud van de website

 

1.     Het auteursrecht is eigendom van AB InBev

AB InBev is de eigenaar van het auteursrecht op deze website. Foto's, graphics, tekst en afbeeldingen van plaatsen of mensen zijn het eigendom van AB InBev of worden op deze website gebruikt met toestemming van de eigenaar van het intellectuele eigendom. Geen enkel onderdeel van deze website, inclusief maar niet beperkt tot de tekst, afbeeldingen, audio en video, mag op eender welke wijze en voor eender welk doel gebruikt worden zonder expliciete schriftelijke toestemming van AB InBev, tenzij anders vermeld in deze voorwaarden.

 

2.     Handelsnamen, logo's en handelsmerken zijn eigendom van AB InBev, haar dochterondernemingen en/of partners

Door deze website te betreden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat elke naam, elk logo, elk handelsmerk of elk dienstmerk op deze website het eigendom is van AB InBev en niet door u gebruikt mag worden zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring. Het is verboden deze materialen te gebruiken tenzij dat specifiek aangegeven wordt op de website. Zonder op eender welke manier afstand te doen van de voornoemde rechten mag u een kopie van het materiaal op deze website downloaden voor uw persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, op voorwaarde dat u geen enkel auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsinformatie verwijdert of wijzigt.

Enige wijziging of herpublicatie of enig gebruik van het materiaal op deze website waardoor de reputatie van AB  InBev of haar partners, of van eventuele modellen of personen, geschaad wordt, vormt een inbreuk op de juridische rechten van AB InBev. AB InBev zal haar intellectuele eigendomsrechten afdwingen voor zover de wet dit toelaat. Elk ongeoorloofd gebruik van het geheel, een onderdeel of aspect van het Intellectuele Eigendom van AB InBev of haar partners kan aanleiding geven tot straffen of schadevergoedingen die door hen geschikt/passend geacht worden. Elke handeling die als illegaal kan worden beschouwd en alle ontvangen informatie met betrekking tot dergelijk onwettelijk gedrag kan ook doorgespeeld worden aan de wetshandhavingsdiensten.

 

Geen garantie/beperking van aansprakelijkheid

Door deze website te betreden, erkent u en gaat u ermee akkoord dat het gebruik van deze website voor eigen risico is en dat de partijen die betrokken zijn bij het ontwerp, de productie of de realisatie van deze website op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige directe, incidentele, indirecte, punitieve of gevolgschade of voor andere verliezen, kosten of uitgaven van eender welke aard (inclusief juridische kosten, expertkosten of andere uitbetaalde sommen) die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van het betreden, gebruiken of doorzoeken van deze website of van het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, afbeeldingen, video en audio van deze website, inclusief maar niet beperkt tot al wat veroorzaakt wordt door virussen, computerfouten, menselijke activiteit of inactiviteit, eender welke storingen in het computersysteem, de telefoonlijn, de hardware, de software of de programma's, of eender welke andere fouten, gebreken of defecten in computertransmissies of netwerkverbindingen.

Hoewel de specificaties, kenmerken, illustraties, uitrusting en andere informatie op de website gebaseerd zijn op actuele informatie en AB InBev alle redelijke inspanningen doet om te verzekeren dat al het materiaal op de website correct is, kan nauwkeurigheid niet gegarandeerd worden en geeft AB InBev geen garanties voor en doet geen verklaringen omtrent de nauwkeurigheid ervan.

Alle inhoudelijke informatie en materialen op deze website worden u ALS ZODANIG EN VOOR ZOVER DEZE BESCHIKBAAR ZIJN TER BESCHIKKING GESTELD ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIE INZAKE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN DE AFWEZIGHEID VAN INBREUKEN.  ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF ACHTELOOSHEID, KAN AB INBEV AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID GEBRUIK TE MAKEN VAN DEZE WEBSITE, EN INBEV KAN EVENMIN VERANTWOORDELIJK GEHOUDEN WORDEN VOOR EVENTUELE SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN FOUTEN, VERZUIM,  ONDERBREKINGEN, VERWIJDERING VAN BESTANDEN, VERGISSINGEN, DEFECTEN, VERTRAGINGEN VAN DE WERKING OF TRANSMISSIE, OF GEBREKKIGE PRESTATIES, AL DAN NIET VEROORZAAKT DOOR GEBEURTENISSEN DIE BUITEN DE REDELIJKE CONTROLE VAN INBEV VALLEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT OVERMACHT, FALEN VAN DE COMMUNICATIELIJNEN, DIEFSTAL, VERNIETIGING OF ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT DE DOCUMENTEN, PROGRAMMA'S OF DIENSTEN VAN DEZE WEBSITE. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN INBEV VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN RECHTSMIDDELEN ZAL ONDER GEEN BEDING MEER  DAN VIJF DOLLAR (US $5,00) BEDRAGEN. IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN KAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET BEPERKT OF UITGESLOTEN WORDEN; BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS DUS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

Door het bekijken, indienen of posten van gebruikersinhoud (zoals hieronder gedefinieerd) begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat AB InBev niet verantwoordelijk is voor de informatie, gegevens, tekst of andere materialen die in de gebruikersinhoud kunnen verschijnen.  Meningen die in de gebruikersinhoud verwoord worden, weerspiegelen niet noodzakelijk de meningen van AB InBev, en AB InBev stemt niet in met en heeft geen controle over de gebruikersinhoud. AB InBev geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de gebruikersinhoud of de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de gebruikersinhoud. Als u denkt dat bepaald materiaal op de website een inbreuk vormt op deze voorwaarden, stuur dan een e-mail naar  consumer.care.be@ab-inbev.com

Hoewel AB InBev of andere partijen die betrokken zijn bij de creatie, productie of realisatie van de website toezicht of controle kunnen uitoefenen op transmissies, posts, discussies of gesprekken, aanvaarden AB InBev en alle partijen die bij de creatie, productie of realisatie van deze website betrokken zijn geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van de website, inclusief maar niet beperkt tot vorderingen wegens laster, smaad, kwaadsprekerij, obsceniteiten, pornografie, blasfemie of onjuiste voorstellingen.

 

Geen vertrouwelijkheid

Op bepaalde delen van onze website heeft u de mogelijkheid om ons persoonlijke gegevens of gebruikersinhoud (zoals hierboven bepaald) te bezorgen.  Gelieve ons privacybeleid te lezen voor meer info over de manier waarop we informatie verzamelen en gebruiken.

Het internet is geen volkomen veilig medium, wat betekent dat de privacy van uw mededelingen en van uw bezoeken aan deze website niet kan worden gegarandeerd. De aard van via internet gevoerde communicatie kan onderhevig zijn aan datacorruptie, ongeoorloofde toegang, onderschepping en vertraging.

AB InBev stelt uw opmerkingen met betrekking tot deze website op prijs. Helaas worden niet specifiek verzochte creatieve ideeën, suggesties of materialen niet aanvaard of in aanmerking genomen door AB InBev. Wij vragen u daarom om ons geen dergelijke materialen te sturen. Indien u ons ondanks dit verzoek toch creatieve materialen of andere informatie stuurt, gaat u ermee akkoord om geen eigendomsrechten, juridische rechten of controle te zullen uitoefenen over de door u ingezonden informatie (met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, morele rechten of impliciete overeenkomsten), en doet u afstand van uw recht om enige financiële of andere beloning te ontvangen voor dergelijke ongevraagde inzending, met inbegrip van maar niet beperkt tot erkenning of eer.


Schadeloosstelling

U gaat ermee akkoord om AB InBev en haar aanverwante bedrijven, en hun respectieve functionarissen, werknemers, agenten en vertegenwoordigers te vrijwaren voor en te beschermen en verdedigen tegen alle verliezen, kosten, uitgaven (zoals redelijke honoraria en kosten van advocaten), vorderingen, schadevergoedingen en aansprakelijkheden die verband houden met uw gebruik van de website en met eventuele door u gepleegde inbreuken op deze voorwaarden. 


Links naar derden

Hoewel deze website links naar andere websites kan bevatten, wil dat niet zeggen dat AB InBev deze andere websites rechtstreeks of onrechtstreeks goedkeurt of sponsort, en wijst dat niet op een rechtstreeks of onrechtstreeks verband of verwantschap tussen AB InBev en deze websites, tenzij dat expliciet in deze voorwaarden wordt aangegeven.   Door deze website te betreden, erkent u en gaat u akkoord dat AB InBev niet alle websites waarnaar deze website verwijst gecontroleerd heeft en niet verantwoordelijk is voor de inhoud van pagina's op andere websites en van andere websites waarnaar deze website verwijst.  Als u links volgt naar pagina's op andere websites of naar andere websites, doet u dat op eigen risico.

 

Volledige overeenkomst/Aanpassingen

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en AB InBev met betrekking tot het gebruik van deze website en worden door u aanvaard bij het gebruik van de website, en u gaat ermee akkoord om zich door deze voorwaarden te laten binden. AB InBev behoudt zich het recht voor om de voorwaarden op eender welk moment en om eender welke reden aan te passen, en deze aanpassingen gaan onmiddellijk van kracht na de bekendmaking ervan, welke op eender welke manier kan plaatsvinden, zoals door het plaatsen van de bijgewerkte versie van de voorwaarden op de website.  Als u de website na een dergelijke bekendmaking gebruikt, wordt u verondersteld deze aanpassingen te aanvaarden.  U wordt verondersteld deze voorwaarden regelmatig te bekijken zodat u vertrouwd bent met de recentste versie. U begrijpt en gaat akkoord dat AB InBev de website op eender welk tijdstip mag aanpassen, en daarbij eender welke inhoud op de website kan verwijderen, wissen of aanpassen.

 

Geen partnerschap

Zowel u als AB InBev erkent en gaat akkoord dat er geen partnerschap ontstaat en dat noch u, noch AB InBev het vermogen of de bevoegdheid heeft om de andere partij te binden of enige verplichtingen op te leggen.

 

Geen afstand

Deze voorwaarden zijn volledig van toepassing voor zover de wet dit toelaat. Indien enige bepaling van deze voorwaarden onwettig, nietig of niet uitvoerbaar is, dan wordt die bepaling losgekoppeld van deze voorwaarden en heeft die bepaling geen impact op de geldigheid en uitvoerbaarheid van eender welke andere bepalingen. Indien AB InBev deze voorwaarden niet naleeft wegens overmacht, oorlog, brand, rellen, terrorisme, aardbevingen, acties van de federale, regionale of lokale overheid of om enige andere reden die buiten de redelijke controle van AB InBev valt, wordt dit niet als een inbreuk op deze voorwaarden beschouwd. Indien AB InBev geen actie onderneemt wanneer u of iemand anders op eender welk moment een inbreuk op deze voorwaarden pleegt, betekent dit niet dat AB InBev afstand doet van haar recht om actie te ondernemen bij gelijkaardige of andere inbreuken in de toekomst.

 

Koppen

De koppen in deze voorwaarden dienen enkel als hulpmiddel en referentie. Deze koppen beperken of beïnvloeden deze voorwaarden niet. Deze voorwaarden, gecombineerd met de items die deel uitmaken van deze voorwaarden door middel van verwijzing, vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot de website, en vervangen eventuele eerdere afspraken of overeenkomsten (mondeling of schriftelijk) met betrekking tot de website.  Indien een rechtbank oordeelt dat bepaalde van deze voorwaarden niet uitvoerbaar of ongeldig zijn, dan zal die voorwaarde van toepassing zijn voor zover de geldende wetgeving dat toelaat en zullen de andere voorwaarden geldig en uitvoerbaar blijven. De website en eventuele promoties op de website zijn ongeldig indien verboden.

WIJ ZIJN GEBOREN IN 1366 IN BELGIË. EN JIJ?

Om deze site te bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.

WIJ ZIJN GEBOREN IN 1366 IN BELGIË. EN JIJ?

Sorry, you must be or older to view this site. Your data won't be stored or shared

WIJ ZIJN GEBOREN IN 1366 IN BELGIË. EN JIJ?

Please enter a valid date. Your data won't be stored or shared

Geniet met mate

© 2021 Anheuser-Busch InBev S.A., Stella Artois® Beer. St. Louis, MO 63118. By submitting this form, you agree to be bound by the Terms of Service and Privacy Policy.